Ana içeriğe atla

Genel Sekreter idari yapılanmaya ait görevleriyle birlikte, kendisi ve bağlı birimleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri de yerine getirir:

§ Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

§ Belirtilen kanun ve yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulu ve senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek.

§ Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Üniversiteye bağlı birimlere iletmek, izlemek ve sonuçlandırmak.

§ Yönetim Kurulu ve Senato gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

§ Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

§ Üniversite idari yapılanmasında yapılacak görevlendirmeler hakkında Rektör’e öneride bulunmak, nitelikli personel alımını sağlamak ve birimlerin ihtiyaçlarına göre görevlendirilecek personel hakkında Rektör’e öneride bulunmak.

§ Kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve bağlı diğer birimler aracılığıyla Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek.

§ Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak.

§ Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

§ Üniversite idari hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Genel Sekreter Yardımcılarıyla koordinasyon hâlinde olmak.

§ Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak.

§ Üniversitenin yazışmalarında imza yetkisini kullanmak ve bu yetkiyi gerektiğinde yardımcılarına devretmek.

§ Personelin eğitim sektöründe yaşanan değişimlere uyum sağlayabilmesini ve verilen hizmet standartlarının yükseltilmesini sağlamak amacı ile hizmet içi eğitimler planlamak ve vermek.

§ Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili Daire Başkanlıklarını koordine etmek.

§ Basın ve Halkla İlişkiler ile Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini sağlamak.

§ YÖK'le, çeşitli kurumlarla ve kurum içi yazışmaları yapmak, e-posta yoluyla gelen yazıları duyurmak.

§ Gelen-giden evrakların takibini yapmak, korunması ve saklanmasını sağlamak.

§ Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulu, Senato ve Rektör’ün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.